2018-01-09

Załatwianie spraw

       Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przyjmuje interesantów we wszelkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim w każdy poniedziałek w godzinach 11.00 - 15.00. Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP.
        W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.
 
Pisma i wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:
 
• osobistego doręczenia w siedzibie komendy (21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pomiarowa 1);
• listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pomiarowa 1;
• faksem na numer; (83) 352-77-66;
• poczty elektronicznej na adres: kp_radzyn@straz.lublin.pl
 
     W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim można uzyskać informacje w zakresie:
 
• zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów
• zgłoszenia organizacji imprez masowych
• zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży
• możliwości zatrudnienia w jednostkach ppoż. i podjęcia nauki w szkołach pożarniczych
• uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu
• uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w KP PSP Radzyń Podlaski
• prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek zainteresowanych stron

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się